Overholdelse av menneskerettigheter

Uttalelse vedrørende åpenhetsloven av Graphisoft Scandinavia AS

For statement in English click here.


Innledning

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenesteyting, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter forholder seg til uheldige virkninger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne erklæringen har til hensikt å gi åpenhet for utenforstående om Nemetschek Groups verdikjede og respektive forretningspartnere.

Denne erklæringen er gjort med hensyn til virksomheten og forsyningskjedene til Graphisoft Scandinavia AS (Norsk org NO 976 931 335).


Vår organisasjon

Nemetschek Group er organisert som et strategisk holdingselskap (Nemetschek SE) med operative datterselskaper. Nemetschek Group er en ledende global programvareleverandør for BAE-næringen (arkitektur, ingeniørfag, konstruksjon og drift) og medieindustri og sysselsetter i dag mer enn 3000 eksperter over hele verden. Selskapet utvikler programvareløsninger som muliggjør en bærekraftig og effektiv prosess for komplekse bygg- og infrastrukturprosjekter. Porteføljen ble grunnlagt i 1963 av professor Georg Nemetschek, og dekker både produkter for hele arbeidsflyten i bygnings- og infrastrukturmarkedet og produkter for medie- og underholdningsmarkedet.

Nemetschek Group tar ansvar for ansatte, samfunnet og miljøet og følger en forebyggende compliance-tilnærming og har en bedriftskultur på plass der alle ansatte blir gjort oppmerksomme på samfunnsansvar (CSR) og får passende opplæring.

Besøk nettstedet for å lære mer om Nemetschek Group: www.nemetschek.com

Graphisoft Scandinavia AS er et datterselskap av Graphisoft SE, som er et datterselskap av Nemetschek SE, som er et internasjonalt selskap notert på den tyske børsen.

Graphisoft Scandinavia AS har hovedkontor i Klepp kommune og leverer egenutviklet CAD-programvare til byggebransjen. Majoriteten av kundene er mindre elektroselskaper, enten gjennom direktesalg fra Norge eller gjennom selskapets heleide datterselskap Graphisoft Building Systems GmbH i Tyskland, som står for alt salg utenfor Norge.

De fleste ansatte i Graphisoft Scandinavia AS er utviklere, resten står for salg og kundesupport samt administrasjon. Daglig leder rapporterer til styret, som består av 3 personer. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen.


Code of Conduct (CoC) – Grunnlaget for vår virksomhet

Samsvar, rettferdig forretningspraksis og forebygging av diskriminering er av største relevans for oss. Faktiske eller mistenkte brudd på gjeldende lover, interne regler eller etiske standarder kan ha negative økonomiske konsekvenser. De kan også ha en negativ innvirkning på omdømmet til Nemetschek Group og Graphisoft Scandinavia AS.

For å fremme tillitsfulle og langsiktige forretningsforhold, fokuserer vi på gjennomsiktig og lovlig behandling av alle transaksjoner. I tillegg forventes det at ansatte behandler hverandre og tredjeparter rettferdig og respektfullt.

For dette formål har Nemetschek Group oppsummert de viktigste prinsippene og forskriftene i en bindende, konserndekkende "Code of Conduct (CoC)" og gjort den blant annet tilgjengelig på Nemetschek Groups nettside på tysk og engelsk.

"Code of Conduct (CoC)" er nøkkeldokumentet som omhandler individuelt ansvar i Nemetschek Group. Den er bindende for Graphisoft Scandinavia AS og for alle ansatte – uavhengig av stilling – og dette er varslet i hele selskapet for å oppnå tydelig veiledning og mer bærekraftig åpenhet

Besøk nettstedet for å lære mer om CoC: www.nemetschek.com/en/integrity-compliance


Corporate Social Responsibility (CSR) – Vår tilnærming

For å gjennomføre viktige aktiviteter innen samfunnsansvar (CSR) har Nemetschek Group installert CSR-eksperter som identifiserer relevante emner og koordinerer implementeringen av passende tiltak. Denne tilnærmingen har som mål å gjøre bærekraft til en integrert del av all forretningspraksis i Nemetschek Group og Graphisoft Scandinavia AS.

Besøk nettstedet for å lære mer om CSR-programmet: www.nemetschek.com/en/responsibility


Våre tiltak for å sikre at menneskerettigheter og sosiale og miljømessige spørsmål respekteres og implementeres

Nemetschek Group og Graphisoft Scandinavia AS anerkjenner at moderne slaveri og menneskehandel og tilsidesettelse av menneskerettigheter fortsatt er globale problemer i vårt samfunn. Vårt mål må derfor være å håndtere disse problemene på en åpen måte og å anerkjenne vårt ansvar ved å gjøre alle våre ansatte og leverandører oppmerksomme på problemene og risikoene, og ved å jobbe sammen for å finne en bærekraftig løsning.

Nemetschek Group og Graphisoft Scandinavia AS er sterkt forpliktet til å sikre at vår virksomhet og forsyningskjeder er fri for moderne slaveri og menneskehandel og tilsidesettelse av menneskerettigheter og erkjenner sitt ansvar overfor den norske åpenhetsloven og vil sikre åpenhet i konsernet og med leverandører av varer og tjenester.

Nemetschek Group og Graphisoft Scandinavia AS har allerede vært i stand til å gjennomføre noen tiltak på temaene CSR og menneskerettigheter. Imidlertid skal hele komplekset av emner suksessivt utvides i løpet av de neste årene på risikobasert basis. Av denne grunn har vi tatt følgende tiltak eller ønsker å ta dem i fremtiden.

Nemetschek Group og Graphisoft Scandinavia AS har oppnådd eller vil oppnå disse målene gjennom det konsernomfattende initiativet for å identifisere og redusere risiko på følgende måter (men ikke begrenset til):

 1. Ved å ha ferdigstilt en konsernomfattende Compliance Risk Analysis (CRA), også med hensyn til menneskerettighetsaspekter og supply chain management-prosesser
 2. Ved å ha implementert og kommunisert et konserndekkende digitalt varslingssystem (også eksternt tilgjengelig for tredjeparter) og ved å kontinuerlig oppmuntre til rapportering av eventuelle bekymringer og ved å beskytte varslere
 3. Ved å utvikle det konserndekkende Compliance Management System (CMS) også med et merkbart fokus på CSR, menneskerettigheter og bærekraftaspekter
 4. Ved å integrere konsernets "Supplier Code of Conduct (SCoC)" i viktige leverandørkontrakter på risikobasert basis
 5. Ved å implementere en risikobasert due diligence-prosess for forretningspartnere (integritetskontroller) også med hensyn til CSR og menneskerettighetsaspekter ved å inkludere og vurdere Global Slavery Index i utvelgelsen av forretningspartnere
 6. Ved å utvide feltet kontraktsoverholdelse og bruke risikobasert compliance og menneskerettighetsklausuler i leverandørkontrakter
 7. Ved å gjennomføre gruppeomfattende bevissthetstiltak som klar og bærekraftig kommunikasjon
 8. Ved å integrere og tilby tilpasset opplæring for alle ansatte
 9. Ved å kontinuerlig gjennomgå våre forsyningskjedeprosesser, kontrakter og entreprenører
 10. Ved å kontinuerlig gjennomgå og vurdere vår interne praksis – kontrollere at alle ansatte er betalt minst minstelønn og har rett til å jobbe
 11. Ved å ha nulltoleranse til moderne slaveri og menneskehandel og tilsidesettelse av menneskerettigheter

Nemetschek Group og Graphisoft Scandinavia AS oppfordrer alle ansatte og leverandører til å rapportere atferd som kan være i strid med konsernets "Code of Conduct (CoC)" eller "Supplier Code of Conduct (SCoC)". Derfor har Nemetschek Group implementert et konserndekkende digitalt varslingssystem, der rapporter også kan sendes anonymt når som helst. Systemet er også tilgjengelig for tredjeparter.

Besøk nettstedet for å lære mer om CoC: www.nemetschek.com/en/integrity-compliance

Ingen vesentlige overtredelser ble rapportert eller identifisert i rapporteringsperioden. Det forelå altså ingen søksmålssaker. Nemetschek-konsernet vil sikre et høyt nivå av forståelse av risikoen for moderne slaveri og menneskehandel og tilsidesettelse av menneskerettigheter med egen virksomhet og forsyningskjeder ved å gi opplæring til de relevante medarbeiderne, samt orientere alle styremedlemmer om emnet.

For å leve opp til et helhetlig ansvar har Nemetschek Group og Graphisoft Scandinavia AS opprettet en egen "Supplier Code of Conduct (SCoC)" og gjort den tilgjengelig på selskapets hjemmeside på tysk og engelsk. Dette dokumentet kan brukes i hele konsernet på risikobasert basis, for eksempel ved å gjøre det til en integrert del av viktige leverandørkontrakter. Videre forventer Nemetschek Group og Graphisoft Scandinavia AS at alle leverandører og forretningspartnere aksepterer og etterlever de definerte verdiene i den daglige virksomheten.

Besøk nettstedet for å lære mer om vår SCoC: www.nemetschek.com/en/integrity-compliance

Nemetschek Group og Graphisoft Scandinavia AS vil ikke bevisst støtte og/eller gjøre forretninger med leverandører som er involvert i moderne slaveri og/eller menneskehandel. Ved manglende overholdelse forbeholder Nemetschek Group og Graphisoft Scandinavia AS seg retten til å treffe hensiktsmessige tiltak, inkludert avslutning av forretningsforhold.


Spesifikk erklæring fra Graphisoft Scandinavia AS

Graphisoft Scandinavia AS kartlegger sine leverandører og forretningsforbindelser og gjør løpende vurderinger knyttet til risiko knyttet til grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, bærekraft og miljø. I arbeidet med våre aktsomhetsvurderinger ser vi blant annet hen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sin høyrisikoliste, utarbeidet retningslinjer og bransjespesifikk veiledning fra OECD, og andre objektive kilder som Transparency International.

Basert på våre aktsomhetsvurderinger innebærer virksomheten i utgangspunktet en begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Godkjennelse av erklæringen

Denne erklæringen vil bli gjennomgått årlig av Nemtschek Group og Graphisoft Scandinavia AS. Denne uttalelsen er gjennomgått og godkjent av styret i Graphisoft Scandinavia AS 30.juni 2023.

Navn

Huw Roberts
Styrets leder

Graphisoft Scandinavia AS


Published by

Graphisoft Scandinavia AS, Engelsvollvegen 264, 4353 Klepp Stasjon, Norway

graphisoft.com